Definities

1. Deze algemene voorwaarden (hierna: voorwaarden) zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van geekmaxi.
2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen waar geekmaxi de leverancier is van goederen of diensten.
3. In deze voorwaarden betekent "klant" elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een juridische relatie aangaat met geekmaxi.
4. Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant ook de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
5. Een afwijking van de bepalingen in deze voorwaarden kan alleen schriftelijk en uitsluitend door geekmaxi worden gedaan, in welk geval de andere bepalingen van toepassing blijven. 

Betaling

1. Betalingen kunnen worden gedaan via PayPal of Credit Card.
2. Bij het betalen in een andere valuta dan Euro's, is de wisselkoers van het moment van betaling van toepassing.
3. Cheques worden niet geaccepteerd door geekmaxi
4. Tenzij geekmaxi uitdrukkelijk anders is overeengekomen, heeft de klant geen recht op korting, aftrek of verrekening tegen enige betaling.

Prijzen

1. Alle prijzen op geekmaxi zijn voorwaardelijk, aan een grafische fout of een typefout kunnen geen rechten worden ontleend.  
2. Alle prijzen op geekmaxi zijn in Euro's
3. Alle aanbiedingen op geekmaxi worden beschouwd als niet-bindend en zolang de voorraad strekt. Uitzonderingen hierop kunnen alleen schriftelijk en uitsluitend door geekmaxi worden gedaan. 
4. Alle aanbiedingen op geekmaxi worden geacht niet bindend te zijn. Geekmaxi behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dit vereist is op basis van (wettelijke) voorschriften.

Levering

1. levering van alle producten en diensten vindt plaats binnen Europa en vanuit China naar Europa. Voor leveringen vanuit China naar Europa kunnen er extra kosten voor de inklaring en BTW zijn.
2. Geekmaxi kan niet van alle producten de beschikbaarheid garanderen. Wanneer er een tekort is, zal Geekmaxi de klant informeren.
3. De leveringstermijn begint wanneer de bestelling is geplaatst en de betaling is ontvangen door Geekmaxi.
4. De levering vindt plaats op het moment dat de consument of een persoon namens de klant de zending ontvangt op het afleveradres zoals vermeld op de bestelling.
5. De klant is verplicht de producten bij aflevering te inspecteren om na te gaan of deze in overeenstemming zijn met de overeenkomst. Als de verpakking ontbreekt of beschadigd is, moet de klant de verpakking in aanwezigheid van de vervoerder openen en de goederen op schade inspecteren en moet de klant eventuele schade op de leveringsbon documenteren. Als de schade wordt geïdentificeerd als gevolg van een beschadigde verpakking, kan de klant het product weigeren en retourgeven aan de vervoerder. De klant dient zo snel mogelijk doch maximaal binnen twee (2) werkdagen na levering schriftelijk gemotiveerde mededeling doen aan Geekmaxi van eventuele (transport) schade of andere tekortkomingen.
6. Geekmaxi heeft het recht om bestellingen bestaande uit meerdere producten te leveren in deelleveringen vanuit verschillende magazijne Geekmaxi zal echter zo veel mogelijk deelleveringen proberen te voorkomen. Wanneer artikelen niet beschikbaar zijn, wordt bij de klant de levertijd aangegeven of wordt er een alternatief gekozen wanneer de klant hiermee instemt.
7. Indien om andere redenen dan vermeld in punt 4,6 de bestelling wordt geweigerd, is geekmaxi gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. 

Retourzendingen

Bestellingen kunnen binnen 14 dagen na ontvangst worden geretourneerd. Hiervoor dient de klant eerst met Geekmaxi contact opgenomen te worden. Na goedkeuring door Geekmaxi wordt er een retourformulier doorgezonden. Het retourformulier dient compleet ingevuld te zijn en moet in de retourzending worden bijgevoegd. Het product dient  nieuw te zijn en in de originele verpakking compleet met alle accessoires en handleidingen. De klant is verantwoordelijk voor een goede verpakking. Stuur s.v.p. binnen 7 dagen Nadat Geekmaxi akkoord is gegaan met uw verzoek om retournering het product terug en geeft het trackingnummer en tracking link aan ons door.  Na de periode van 7 dagen wordt het als verlopen behandeld.
Voor retourzendingen voor garantie, wordt hetzelfde formulier worden gebruikt. Het retourformulier kan worden aangevraagd via support@geekmaxi.com .

Om gebruik te maken van deze regeling (het retour sturen van bestellingen binnen 14 dagen na ontvangst), moeten producten in nieuwstaat, compleet en in de originele verpakking zijn.
We zullen om afbeeldingen vragen, als er bij ontvangst gebruikssporen worden gevonden of als het product beschadigd of incompleet is, worden er kosten in mindering gebracht.
De kosten voor het retourneren van een bestelling naar ons magazijn in Polen worden niet vergoed.

Regels voor verkoop op afstand/bedenktij

1. Indien de klant een product om welke reden dan ook wenst retour te sturen is de klant gerechtigd het product binnen veertien (14) dagen na levering aan Geekmaxi terug te zenden. Hiervoor u contact met ons opnemen via support@geekmaxi.com. Er wordt dan een retourformulier naar u verzonden. Na het invullen van het retourformulier en de goedkeuring van Geekmaxi kan het product (en) worden geretourneerd. Houd er rekening mee dat retourzendingen alleen worden geaccepteerd als ze onbeschadigd, compleet met eventuele accessoires en boekjes en in de originele verpakking zitten. Vergeet niet om het ingevulde retourformulier samen met de retourzending in te sturen, zonder dit formulier wordt de retourzending niet geaccepteerd. Dit geldt ook voor goederen die voor reparatie onder garantie retour komen. De kosten voor de retourzending zijn voor rekening van de klant. 
2. De voorwaarden voor retouren zijn als volgt:
Het artikel moet zo goed als nieuw zijn in de originele verpakking en compleet met eventuele accessoires en handleidingen plus de originele factuur en goedgekeurd retourformulier. De klant is verantwoordelijk voor het goed inpakken. 
3. Retouren kunnen alleen binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de zending worden aangevraagd. 

Aansprakelijkheid

1. Geekmaxi kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door ongepast gebruik, incompetentie of onjuiste montage.
2. in geen geval is Geekmaxi verantwoordelijk of kan verantwoordelijk worden gehouden voor verlies of beschadiging tijdens het retourtransport. Wanneer de verpakking transportschade heeft.

Overmacht

1. Zonder afbreuk te doen aan andere rechten waarop aanspraak gemaakt kan worden heeft Geekmaxi in het geval van overmacht, het recht om de uitvoering van de bestelling te schorsen of de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door de cliënt schriftelijk op de hoogte te stellen en zonder dat Geekmaxi aansprakelijk is voor enige vergoeding, tenzij dit onaanvaardbaar zou zijn volgens de normen van redelijkheid en billijkheid onder de gegeven omstandigheden.
2. Onder overmacht wordt verstaan elke tekortkoming die niet aan Geekmaxi kan worden toegeschreven, omdat er geen schuld aan hen te wijten is en zij niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld op grond van de wet, de rechtshandeling of de algemeen aanvaarde praktijk.
Foto's en productinformatie
Foto’s en productinformatie op de Geekmaxi-site zijn er om het product (en) te illustreren. Geekmaxi kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van onnauwkeurige Foto's of informatie op de website. Aan de andere kant zal Geekmaxi alles doen om de producten op de website zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven en illustreren..

Garantie

1. Geekmaxi geeft op alle producten vierentwintig (24) maanden garantie. Met uitzondering van het EU-recht kan Geekmaxi niet aansprakelijk worden gesteld voor een garantieperiode die langer is dan de periode zoals gedefinieerd door de fabrikanten en leveranciers. Geekmaxi respecteert de rechten en aanspraken van de klant zoveel mogelijk.
2. Wanneer een product een defect heeft binnen de garantieperiode, neem dan contact met ons op via support@geekmaxi.com een retourformulier zal naar u worden verzonden. Nadat het formulier is goedgekeurd, kan het product worden geretourneerd voor reparatie. Voor een defect binnen de garantieperiode veroorzaakt door de klant zelf, zal Geekmaxi een raming geven van de reparatiekosten inclusief materiaal en arbeid plus de kosten voor retourzending.
3. Garantie op producten wordt ongeldig gemaakt wanneer:
3.1 De garantieperiode is verstreken
3.2 Ongepast of oneigenlijk gebruik
3.3 Wanneer het product niet in zijn oorspronkelijke staat is, bijvoorbeeld door modificaties.
3.4 Wanneer het product is gebruikt in combinatie met accessoires die niet voor het product bedoeld zijn.
3,5 Niet-ondersteunde software of firmware
4. Wanneer een defect door de klant is veroorzaakt, zijn de kosten voor de reparatie en verzending voor de klant.
5. Garantie op alle producten is alleen van toepassing op de hoofdeenheid.
6. Wanneer klanten binnen de garantieperiode een vervangend product voor een product ontvangen, blijft de vervaldatum van de garantie onveranderd.
7. Gratis producten (geschenken) en monsters staan niet onder garantie.

Verzendkosten

1. Geekmaxi brengt verzendkosten in rekening voor elke zending, tenzij anders vermeld. Deze kosten zijn afhankelijk van de vervoerder, de locatie van het verzendadres en het gewicht en de afmetingen van de zending.
2. Geekmaxi gebruikt de richtlijnen van de vervoerder om de prijs voor de verzending aan te geven. De klant kan voor verzending een offerte van de kosten of extra services opvragen. Geekmaxi kan de verzendlocatie en verzendkosten naar eigen inzicht wijzigen. In het geval dit gebeurt, wordt de klant op de hoogte gebracht.
3. De klant draagt de verantwoordelijkheid om juiste gegevens te verstrekken. Wanneer het afleveradres niet correct is, zijn de kosten voor een tweede verzending naar het gewijzigde afleveradres voor rekening van de klant. 

Toepasselijk recht

1. Op alle aanbiedingen van Geekmaxi, overeenkomsten tussen Geekmaxi en derden, of overeenkomsten die daaruit daaruit zijn, zijn daaruit, alleen de Wet op het VK.
2. Het toepassingsgebied van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Als u een handelaar, een rechtspersoon van een bedrijf of een openbare rechtspersoon bent en er zijn geschillen tussen Geekmaxi en u dan is regeling voor een rechtbank is uitgesloten.
4. Als u om welke reden dan ook niet tevreden bent met de geleverde producten of diensten van Geekmaxi, kunt u deze onder woorden brengen en een e-mail sturen naar support@geekmaxi. Wij nemen dan binnen veertien (14) dagen contact met u op. 

Retourautorizatie(RMA)

1. De klant dient het retourformulier in te vullen om RMA aan te kunnen aanvragen. Gelieve ons te schrijven via: support@geekmaxi.com, en het formulier zal naar u worden gezonden. Na goedkeuring kan het product(en) op kosten van de klant worden ingezonden naar het adres zoals vermeld op het retourformulier.
2. Het ingevulde en door geekmaxi goedgekeurde formulier moet samen met de zending en de geekmaxi factuur worden verzonden. Zonder dit kan de RMA niet worden afgehandeld.3. Geekmaxi kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies van bestanden of presets tijdens de reparatie. Geekmaxi raadt de klant daarom aan vooraf een back-up te maken.
4. De klant is aansprakelijk voor alle kosten die voortvloeien uit schade aan het product als gevolg van zijn of haar handelingen. Indien het apparaat een defect vertoont dat binnen de garantie valt en er geen sprake is van misbruik door de gebruiker, zal Geekmaxi de klant voorzien van een retourlabel. Geekmaxi zal de reparatiekosten dragen en het product kosteloos retourneren na reparatie.
5. Indien een RMA-verzoek onterecht is bevonden, zal de klant hiervan op de hoogte worden gesteld. Vervolgens zullen reparaties en/of retourzendingen volgen in overleg met de klant wordt het product tegen betaling alsnog gerepareerd of retour gezonden.
6. de RMA-afhandeling duurt maximaal 6 weken. Geekmaxi zal er alles aan doen om de doorlooptijd zo kort mogelijk te houden.
7. de klant is aansprakelijk voor enige schade of verlies tijdens het transport naar Geekmaxi kan niet worden verhaald op geekmaxi.

Andere voorwaarden

1. Zelfs wanneer geekmaxi afwijkingen van deze voorwaarden heeft toegestaan gedurende een korte of langere periode, en dat al dan niet stilzwijgend, blijft het het recht van geekmaxi om onmiddellijke en strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen, van kracht.
Elke flexibiliteit bij de toepassing van de voorwaarden door Geekmaxi geeft de klant geen recht op enige rechten.
2. Indien een of meer van de bepalingen in deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met geekmaxi in strijd zijn met eventuele toepasselijke wettelijke voorschriften, zal de toepasselijke bepaling ineffectief worden en zal geekmaxi deze vervangen door een nieuwe vergelijkbare bepaling die aanvaardbaar is in de wet.
3. Geekmaxi heeft het recht om derden te gebruiken voor de uitvoering van de bestelling (en).

Privacy

Door het plaatsen van een bestelling geeft de klant Geekmaxi toestemming om persoonsgegevens te gebruiken in de zin van de wet bescherming persoonsgegevens. De gegevens zullen alleen worden uitgevoerd om diensten uit te voeren en zullen niet worden verkocht aan derden.


×
Herinneren
Geselecteerde uit uw winkelwagen verwijderen?
OK Ja Nee