Algemene Voorwaarden,

Geekmaxi.com

 
1. Algemeen
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Geekmaxi.com zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Geekmaxi.com als leverancier van producten en diensten optreed.
1.3 Onder “Klant” wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Geekmaxi.com een rechtsbetrekking aan gaat.
1.4 Door het plaatsen van een bestelling voor producten en/of diensten aanvaard de Klant deze algemene voorwaarden.
1.5 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts met schriftelijke goedkeuring van Geekmaxi.com worden afgeweken, in welk geval de overige voorwaarden van kracht blijven.


2. Betaling
2.1 Betaling vindt uitsluitend plaats door middel van vooruitbetaling met Paypal.
2.2 Bij betaling met Paypal in een andere valuta dan Euro zal Paypal de op dat moment geldende koers omrekenen naar Euro’s.
2.3 Cheques worden door Geekmaxi.com niet geaccepteerd.

3. Prijzen
3.1 Alle prijzen genoemd op Geekmaxi.com  zijn nadrukkelijk onder voorbehoud van grafische- en typefouten.
3.2 Alle prijzen genoemd op Geekmaxi.com zijn in Euro’s.

3.3 Alle prijzen vermeld door Geekmaxi.com zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven (zendingen uit China).

3.4 Aanbiedingen van Geekmaxi.com worden geacht vrijblijvend te zijn gedaan, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten.

3.5 Alle aanbiedingen van Geekmaxi.com zijn vrijblijvend en Geekmaxi.com behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van wettelijke voorschriften noodzakelijk is.

4. Levering
4.1 De levering van producten en diensten vindt plaats binnen Europa en van China naar Europa.
- Voor de leveringen van China naar Europa zijn er mogelijk kosten voor Douanerechten en omzetbelasting. Bij aflevering in Nederland worden kosten door de Nederlandse Douane berekend voor zendingen met een orderbedrag van 22 Euro of meer ex. verzendkosten. Bij zendingen tussen de 22 en 150 Euro worden door de Douane geen invoerrechten berekend maar wel 21% omzetbelasting. Bij zendingen met een order bedrag van meer dan 150 Euro (ex. verzendkosten worden naast de inklaringskosten en BTW ook invoerrechten berekend.
4.2 Geekmaxi.com kan niet garant staan voor leverbaarheid van alle producten. Bij een tekort zal de klant hiervan op de hoogte worden gebracht.
4.3 De leveringstermijn gaat in zodra de bestelling geplaatst is en de betaling door Geekmaxi.com is ontvangen. 
4.4 Levering vindt plaats op het moment dat het product door (of namens) de Klant in ontvangst wordt genomen op het tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
4.5 De Klant wordt geacht om de geleverde producten direct na ontvangst te inspecteren en dit bij schade aan de omverpakking in het bijzijn van de transporteur. Bij tranportschade dient de zending gewijgerd te worden met een aantekening op de leverbon. Daarnaast dient de klant binnen twee (2) dagen Geekmaxi.com op schriftelijk de hoogte te stellen met motivatie.
4.6 Geekmaxi.com is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen en is bij bestelling van meerdere producten vrij om te bepalen vanuit welk magazijn de producten worden verzonden. Het spreekt voor zich dat Geekmaxi.com zoveel mogelijk per zending zal proberen te bundelen. Een nalevering vindt plaats zodra bestelde producten op voorraad zijn of een alternatief product voorhanden is en akkoord is bevonden door de klant.
4.7 Een weigering op basis van andere redenen dan in punt 4.6 is aangegeven heeft Geekmaxi.com het recht de overeenkomst op te zeggen.
4.8 Retourneren
Retour zenden kan binnen 14 dagen na ontvangst. Hiervoor dient vooraf een retourformulier op de website te worden ingevuld. Na goedkeuring kan het product in nieuw staat en in originele verpakking inclusief alle eventuele accessoires en handleidingen worden geretourneerd. De klant is verantwoordelijk voor het deugdelijk verpakken van de retourzending. Ook voor garantie claims dient dir formulier te worden ingevuld.  


5. Wet Koop op afstand / Afkoelingsperiode
5.1 Indien de klant het product niet wenst af te nemen kan de klant zijn bestelde product(en) zonder enige reden van opgaaf retourneren binnen 14 werkdagen waarbij de koopovereenkomst wordt ontbonden. Alvorens de producten retour kunnen worden gestuurd dient de klant hiervan melding te maken aan Geekmaxi.com. door middel van het retourformulier. Gebeurt dit niet en worden producten zonder het ingevulde en goedgekeurde formulier retour gezonden dan worden deze niet aangenomen. Tevens zijn de verzendkosten voor het retour sturen voor de rekening van de klant. In het geval van een product dat onder garantie is gerepareerd of omgeruild betaald de klant de verzendkosten voor het insturen. De verzendkosten van Geekmaxi.com naar de klant neemt Geekmaxi.com voor zijn rekening.
5.2 Eisen die Geekmaxi.com stelt aan retourneren zijn:
- Producten dienen goed en degelijk verpakt retour gestuurd te worden incl. originele aankoopbon in nieuwstaat en in originele verpakking met alle eventuele handleidingen en accessoires.
5.3 De klant kan alleen met verzoek voor retour komen binnen 14 werkdagen na levering.

6. Aansprakelijkheid 
6.1 Geekmaxi.com is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan producten die zijn ontstaan door verkeerde behandeling, ondeskundigheid, verkeerde montage, verkeert gebruik of gebruik buiten de specificaties.
6.2 Geekmaxi.com is niet verantwoordelijk voor schade of verlies tijdens transport. Bij duidelijke schade aan de verpakking zie punt 4.5 voor de te nemen acties.

7. Overmacht
7.1 Onverminderd de overige toekomende rechten van de Klant, heeft Geekmaxi.com het recht om, naar eigen keuze, in geval van overmacht haar verplichtingen op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, zulks door middel van een schriftelijke mededeling aan de klant en zonder dat Geekmaxi.com gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Geekmaxi.com kan worden toegerekend, omdat deze niet is te wijten aan zijn schuld en noch krachtens wet, rechtshandeling of overige in het verkeer geldende opvattingen aan Geekmaxi.com kan worden toegerekend

8. Afbeeldingen en productinformatie
8.1 Afbeeldingen en productinformatie die op de site staan afgebeeld dienen ter illustratie van het product(en). Geekmaxi.com aanvaard op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van afbeeldingen en productinformatie op de website. Wel zal Geekmaxi.com er alles aan doen om alles zo accuraat mogelijk op de site te zetten.

9. Garantie
9.1 Geekmaxi.com hanteert als uitgangspunt de standaard garantieperiode welke door de toeleverancier wordt gegeven op een product in de regel is dit vierentwintig (24) maanden op smartphones, twaalf (12) maandden op andere producten en geen garantie op Drones. Geekmaxi.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een uitgebreidere garantieperiode dan welke is voorgeschreven door de toeleverancier. Geekmaxi.com respecteert de wettelijke rechten en vorderingen welke de wet aan de klant toekent.
9.2 Indien een product defect is geraakt binnen de garantie periode dient het retourformulier te worden ingevuld. Na goedkeuring kan het product ter reparatie  worden ingezonden. Bij een defect binnen de garantieperiode door eigenschuld kan het retourformulier worden ingevuld waarna Geekmaxi.com een raming van de reparatiekosten zal opgeven. Deze kosten zullen allen het materiaal en de werkelijk bestede tijd betreffen plus de kosten voor het retoursturen.
9.3 Garantie op producten vervalt bij:  
- het verlopen van de garantieperiode  
- bij onzorgvuldig gebruik
- indien het product zich niet in de oorspronkelijke staat bevindt, bijvoorbeeld ten gevolge van modificaties aan de gebruikerskant
- indien het apparaat wordt gebruikt met ondergeschikte of verkeerde accessoires
- software anders dan de meegeleverde systeemsoftware
9.4 Mochten de defecten veroorzaakt zijn door de klant dan zijn alle reparatie- en verzendkosten voor diens rekening.
9.5 Op drones zit geen garantie. Leveranciers geven geen garantie af, niet omdat de producten niet van goede kwaliteit zijn maar omdat door langdurig gebruik en crashes slijtage en schade optreedt. Behandel uw drone aldus met zorg en u zult er lang plezier van hebben.

10. Verzendkosten
10.1 Tenzij anders aangegeven berekent Geekmaxi.com de verzendkosten per bestelling. Deze zijn afhankelijk van de maat het gewicht en vooral van verzendlocatie.
10.2 Verzendkosten zijn afhankelijk van onze logistieke partners. Wij zullen hun richtlijnen gebruiken om de tarieven vast te stellen. Deze tarieven en eventuele extra diensten kan de klant vooraf altijd specifiek opvragen. Geekmaxi.com kan naar eigen inzicht verzendlocaties en verzendkosten wijzigen de klant ontvangt hierbij altijd vooraf een bericht.
10.3 De klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van correcte adresgegevens. Wanneer een zending opnieuw moet worden aangeboden omdat er gegevens niet klopte zullen de kosten voor het op het gecorrigeerde adres opnieuw aanbieden worden doorberekend.

12. Toepasselijk recht
12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag CISG wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
12.3 Wanneer u een ondernemer, een rechtspersoon van een onderneming of een publiekrechtelijk rechtspersoon bent is het geschil iets tussen u een Geekmaxi.com en is rechtsgang uitgesloten.
12.4 Mocht u om wat voor reden dan ook niet tevreden zijn over geleverde producten en/of diensten van Geekmaxi.com neemt u dan bij voorkeur per email contact op met ons via info@Geekmaxi.com. Wij zullen binnen 14 dagen contact met u opnemen

13. Diensten
De klant is niet toegestaan verrekening toe te passen. Verrekeningen kunnen uitsluitend pas na overleg met Geekmaxi.com worden toegepast indien hiervoor toestemming is verleend door Geekmaxi.com.


14. RMA
14.1 De klant dient via het retourformulier een RMA aan te vragen. Pas na goedkeuring kunnen de product(en) op eigen kosten opgestuurd worden naar het adres dat op het formulier wordt aangegeven.
14.2 Bij een RMA zending dient altijd het compleet ingevulde en door Geekmaxi.com goedgekeurde retourformulier te zitten met daarbij de originele Geekmaxi.com aankoopbon. Zonder deze gegevens zal Geekmaxi.com de RMA-aanvraag niet in behandeling nemen.
14.3 Geekmaxi.com is niet verantwoordelijk voor mogelijk verlies van data of instellingen tijdens een RMA-proces, uit voorzorg een backup maken kan achteraf moeite besparen.
14.4 RMA Procedure bij Geekmaxi.com is gebaseerd op Carry-in. Dit houdt in dat producten voor reparatie ingezonden dienen te worden. De kosten hiervoor zijn voor de klant. De kosten voor het weer terugsturen zijn voor Geekmaxi.com.
14.5 Indien een RMA-verzoek onterecht is worden de kosten voor het eventuele repareren en retour zenden doorberekend.
14.6 Een RMA-procedure duurt maximaal 6 weken, waarbij Geekmaxi.com er alles aan doet de doorlooptijd zo kort mogelijk te houden.
14.7 De klant is zelf verantwoordelijk voor schade en/of vermissing tijdens transport. Dit kan niet worden verhaald op de Geekmaxi.com.
14.8 In het geval van een DOA (Dead On Arrival) worden de verzendkosten na constatering van de DOA teruggestort. Dit geldt niet voor Drones mits met Geekmaxi.com anders overeengekomen.


15. Overige
15.1 Wanneer door Geekmaxi.com gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. Enige soepelheid bij het gebruik van deze Algemene Voorwaarden door Geekmaxi.com ontleent de klant geen enkel recht daarop.
15.2 Indien een of meer van deze bepalingen in de Algemene Voorwaarden of andere overeenkomsten met Geekmaxi.com in strijd is met geldende wettelijke voorschriften, zal deze bepaling(en) komen te vervallen en vervangen worden door een door Geekmaxi.com gewijzigde rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
15.3 Geekmaxi.com is bevoegd om bij eventuele uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

16. Privacy
De Klant van Geekmaxi.com geeft toestemming voor het registeren en gebruiken van zijn persoonlijke gegevens, in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, welke Geekmaxi.com in de normale uitoefening van haar bedrijf heeft verkregen, voor eigen gebruik van Geekmaxi.com. Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt en/of verkocht.